• Zaloguj się
  • Rejestracja

Polecamy

Diverse Outlet

ul. Puławska 42E
05-500 Warszawa

Warunki użytkowania

Regulamin Użytkowania w Serwisie outletnavigator.pl

 

Wstęp

Outletnavigator.pl jest katalogiem firm zawierającym dane firm administrowane przez Euromasters Sp. z o.o.

 

Definicje

Dostawca – Euromasters Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Paprotna 8.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w zakresie wyszukiwania i przeglądania informacji.

Nabywca – przedstawiciel firmy, której dane zostały zamieszczone w bazie outletnavigator.pl

Serwis – strona internetowa pod adresem www.outletnavigator.pl

Wpis - wpis do outletnavigator.pl obejmujący informacje o firmie (tj. dane, opisy, grafiki) Nabywcy o treści wpisanej przez Nabywcę do formularza zgłoszeniowego na stronie www.outletnavigator.pl. w zakresie umożliwionym przez Dostawcę.

 

Postanowienia ogólne

1. Każdy Użytkownik może bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z zasobów dostępnych na stronach internetowych outletnavigator.pl.

2. Przedmiotem umowy między Dostawcą, a Nabywcą jest wpis danych kontaktowych firmy do bazy sklepyoutlet.pl.

3. Każda firma może posiadać tylko jeden wpis bezpłatny w podstawowej wersji.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Klient dokonując wpisu wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (na podany przez niego adres e-mail) wiadomości o charakterze handlowym oraz na przetwarzanie ich przez Dostawcę na zasadach określonych przepisami Ustawy.

5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), Klient dokonujący wpisu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych.

6. Zabrania się rozsyłania ofert za pośrednictwem serwisu sklepyoutlet.pl. Wszelkie tego typu zachowania traktowane są przez administrację sklepyoutlet.pl jako SPAM i w związku z tym będą pociągać za sobą konsekwencje prawne.

7. Usługi Serwisu mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści.

 

Zawarcie Umowy

1. Wpisu do serwisu Nabywca dokonuje poprzez wpisanie swoich danych firmy Nabywcy do formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.outletnavigator.pl w zakresie umożliwionym przez Dostawcę.

2. Zawarcie umowy o Wpis do serwisu www.outletnavigator.pl, następuje poprzez wybranie pakietu premium na czas określony przez Nabywcę i zaakceptowaniu warunków użytkowania.

3. W przypadku zawarcia umowy o Wpis, Dostawca doręcza w formie elektronicznej na podany adres e-mail przez Nabywcę fakturę VAT z tytułu zarejestrowania Wpisu firmy Nabywcy w serwisie www.outletnavigator.pl na czas określony przez Nabywcę.

4. Cena za Wpis zależna jest od czasu trwania umowy oraz wybranych elementów Usług i Dodatków do Wpisu.

 

Wykonanie umowy

1. Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie outletnavigator.pl danych firmy Nabywcy podanych w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje poprzez wysłanie na adres e-mail: pytania@outletnavigator.pl  zaktualizowanych danych w zakresie wybranego pakietu. Aktualizacja następuje w ciągu 48 godzin od czasu zgłoszenia.

2. Dostawca nie jest odpowiedzialny za treść Wpisów Nabywcy.

3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych w korzystaniu z serwisu outletnavigator.pl przez Nabywcę jak też przez osoby trzecie.

4. Pod pojęciem przeszkody techniczne w korzystaniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, rozumie się: każdego rodzaju przeszkody techniczne uniemożliwiające Nabywcy albo osobom trzecim korzystanie z sieci internetowej, w tym z serwisu outletnavigator.pl

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady we Wpisie wynikłe z winy Nabywcy, osób trzecich albo Dostawcy. W przypadku błędnego Wpisu Nabywcy, Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty, w tym związane z przeszkodami technicznymi.

6. Z przyczyn technicznych Dostawca jako administrator serwisu outletnavigator.pl, jest upoważniony w każdym roku funkcjonowania serwisu i obowiązywania umowy o Wpis do trzykrotnego wstrzymania emisji internetowej serwisu outletnavigator.pl przez nieprzerwany czas do 36 godzin.

7. Dostawca zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Klienta treści, w szczególności tych naruszających polskie prawo oraz przyjętych za obraźliwe. Wynagrodzenie zapłacone tytułem wykonania umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.

8. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w funkcjonowaniu serwisu outletnavigator.pl bez wcześniejszego poinformowania bądź konieczności uzyskania zgody Nabywcy. Zmiany takie nie stanowią zmiany treści umowy pomiędzy Dostawcą a Nabywcą.

9. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt treści zamieszczonych w wizytówce, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp.

10. Wszystkie Wpisy w serwisie outletnavigator.pl od daty umieszczenia i zarejestrowania ich w serwisie outletnavigator.pl są własnością Dostawcy.

 

Rozwiązanie umowy

1. W każdym momencie obowiązywania umowy o Wpis, Dostawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o Wpis zawartej z Nabywcą. Rozwiązanie umowy o Wpis następuje w ciągu 3 dni od złożenia przez Dostawcę pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Dostawcę przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu, Nabywcy przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego tytułem wykonania umowy. Zwrot wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do czasu, w którym umowa obowiązywała pomiędzy stronami.

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Dostawcę przed końcem jej obowiązywania, Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty związane z obowiązywaniem Umowy o Wpis pomiędzy stronami.

4. Rozwiązanie umowy przez Klienta, przed upływem opłaconego okresu, nie prowadzi do zwrotu wniesionej opłaty.

5. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy Dostawcą a Nabywcą, Dostawca ogranicza Wpis firmy Nabywcy do Wpisu Podstawowego z możliwością jego aktualizacji.

6. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy Dostawcą a Nabywcą, Nabywca nie jest uprawniony do zgłaszania wobec Dostawcy roszczeń w zakresie sposobu edycji i emisji Wpisu w serwisie outletnavigator.pl, w tym do żądania usunięcia Wpisu z serwisu outletnavigator.pl, chyba że treść Wpisu znacząco narusza interesy Nabywcy bądź zawiera treści nieaktualne.

 

Postanowienia końcowe

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

Regulamin obowiązuje od momentu jego zamieszczenia w outletnavigator.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.